tuv
logo

Γενικοί όροι και συνθήκες πώλησης αγαθών και υπηρεσιών

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ορισμοί, που έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

α. «Προμηθευτής»: Η “Θ. Χαλιμάς, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συσταθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα (επί της οδού Σαρανταπόρου αρ. 9 Χολαργός Αττικής, τκ 15561, τηλ: +30 210 6526392, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

β. «Πελάτης»: Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να συνάψει ή/και έχει ήδη συνάψει μία σύμβαση με τον Προμηθευτή ή λαμβάνει μια Προσφορά για τον σκοπό αυτό.

γ. «Προσφορά»: Μία προσφορά της Εταιρείας προς τον Αγοραστή για την πώληση και παράδοση των Προϊόντων ή/και των Υπηρεσιών.

δ. «Σύμβαση»: Οποιαδήποτε σύμβαση ή/και έγγραφα (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και μη περιοριστικά της Προσφοράς ή μιας πρότασης) αφορά στην πώληση Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών από την Εταιρεία και την παράδοση Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών στον Αγοραστή, οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά και νομικών ενεργειών) που διενεργείται κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση της Συμβάσεως.

ε. «Προϊόντα»: Όλα τα αγαθά που πωλούνται ή πρόκειται να πωληθούν από την Εταιρεία υπό τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή/και τη Σύμβαση. Τα τυποποιημένα προϊόντα και τα ειδικά προϊόντα θα αναφέρονται εφεξής ως «προϊόντα».

στ. «Υπηρεσίες»: Όλες οι δραστηριότητες (σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο γίνεται αναφορά σε αυτές) που διενεργούνται από την Εταιρεία για τον Αγοραστή στο πλαίσιο μιας Σύμβασης.

ζ. «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις»: Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΚΟΠΟΣ:

1.1 Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται:

  • Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ του «Προμηθευτή») και κάθε ενός από τους πελάτες της που αφορούν σε αγαθά που κατασκευάζονται ή/και που πωλούνται από τον προμηθευτή σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις τεχνικές περιγραφές του προμηθευτή (εφεξής τα «τυποποιημένα προϊόντα»)
  • Σε όλες τις συμβάσεις κατασκευής μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη για την πώληση των αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με προδιαγραφές που παρέχονται από τον πελάτη στον προμηθευτή (εφεξής «τα ειδικά προϊόντα»), καθώς επίσης και
  • Στην παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας.

1.2 Οι παρακάτω γενικοί όροι αντικαθιστούν και ακυρώνουν όλους τους προηγούμενους όρους. Είναι δε δυνατή η τροποποίησή τους μόνο από τον Προμηθευτή. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται επί και αποτελούν τμήμα κάθε Σύμβασης.

1.3 Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν τη βάση των εμπορικών διαπραγματεύσεων και εφαρμόζονται σε κάθε αίτημα για και σε κάθε διαπραγμάτευση σχετικά με Προσφορά, παραγγελία ή Σύμβαση.

1.4 Η θέση εκ μέρους του πελάτη μιας παραγγελίας προς τον προμηθευτή υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

1.5  Σε περίπτωση αντίφασης ανάμεσα στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και στη Σύμβαση, θα υπερισχύουν οι διατάξεις της Σύμβασης.

1.6 Οι γενικοί όροι πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών δεν μπορούν να τροποποιηθούν από οποιαδήποτε διατύπωση στο έντυπο παραγγελίας του πελάτη ή γενικότερα στα εμπορικά έγγραφά του, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ορισμού των, εκτός και αν ο Προμηθευτής αποδεχθεί ρητά με γραπτή δήλωσή του τους νέους αυτούς όρους.

1.7 Ο Πελάτης δεν θα πρέπει να ερμηνεύει το γεγονός ότι ο Προμηθευτής δεν εφαρμόζει σε μία δεδομένη στιγμή κάποιον από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ως παραίτηση εκ μέρους της από οποιαδήποτε μεταγενέστερη εφαρμογή αυτών.

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

2.1 Εξαιρουμένης της περίπτωσης κατά την οποία ο Προμηθευτής έχει ρητώς ορίσει διαφορετικά εγγράφως, όλες οι Προσφορές τελούν υπό την αίρεση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή/και της κατάρτισης Συμβάσεως και μπορούν να ανακληθούν/ακυρωθούν οποτεδήποτε.

2.2 Εξαιρουμένης της περίπτωσης κατά την οποία ο Προμηθευτής έχει ρητώς ορίσει διαφορετικά εγγράφως, η Προσφορά δεν θα παραμείνει σε καμία περίπτωση σε ισχύ για περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την έκδοσή της.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

3.1 Οι τιμοκατάλογοι του προμηθευτή, οι κατάλογοι, οι τεχνικές επισημάνσεις, οι διαφημίσεις ή τα προωθητικά έγγραφα δεν αποτελούν προσφορά.

3.2 Οποιαδήποτε παραγγελία/ εντολή (εφεξής «εντολή») που διαβιβάζεται από τον πελάτη θα θεωρείται δεσμευτική -ακόμα και αν αυτή διαβιβάζεται μέσω των πρακτόρων ή των αντιπροσώπων του προμηθευτή- από τη στιγμή που ο Προμηθευτής την αποδεχτεί εγγράφως ή εκδώσει ένα τιμολόγιο ή αποστείλει τα προϊόντα

3.3 Ο Πελάτης δεν μπορεί να τροποποιήσει ή να ακυρώσει μια δεσμευτική παραγγελία/εντολή για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα κι αν ο Προμηθευτής δεν έχει διαβιβάσει ακόμα την αποδοχή της παραγγελίας/εντολής στον πελάτη. Εάν ο Προμηθευτής δεχτεί το αίτημα του Πελάτη να τροποποιήσει ή να ακυρώσει μια παραγγελία/εντολή πριν από την τοποθέτηση της στην παραγωγή (ή πριν από την έναρξη παροχής των υπηρεσιών), ο Προμηθευτής μπορεί να τιμολογήσει τον Πελάτη για το σύνολο ή μέρος των δαπανών που έχει αναλάβει ήδη σχετικά με τη σχεδίαση, τις αγορές των πρώτων υλών, κ.λπ. Εάν το αίτημα του Πελάτη για την ακύρωση της εντολής φθάσει στον Προμηθευτή ενώ η εντολή είναι στο στάδιο της πραγματοποίησης (δηλ. στην παραγωγή), ο Πελάτης θα πρέπει να παραλάβει τα προϊόντα που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής και να καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα. Αντίστοιχα, στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών ο Πελάτης έχει υποχρέωση να καταβάλλει το συμφωνηθέν τίμημα για το τμήμα των υπηρεσιών που έχει παρασχεθεί και ολοκληρωθεί από τον Προμηθευτή. Στην περίπτωση που έχει παρασχεθεί το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών, τότε το τίμημα για το σύνολο των υπηρεσιών θα πρέπει να καταβληθεί στον Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

4.1 Το τίμημα για οποιαδήποτε παραγγελία/εντολή πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία τιμολόγησης, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν διαφορετικά.

4.2 Η τιμή των προϊόντων περιλαμβάνει το κόστος συσκευασίας. Τα προϊόντα παραδίδονται στις αποθήκες εμπορευμάτων του Προμηθευτή, στη διεύθυνση που δηλώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας/εντολής από τον Προμηθευτή ή, κατά περίπτωση, όπως δηλώνεται στο τιμολόγιο. Όλες οι τιμές αναφέρονται πριν από κάθε φόρο και δεν περιλαμβάνουν τις δαπάνες μεταφοράς και ασφάλισης.
Η τιμή των Τυποποιημένων Προϊόντων καθορίζεται στον τιμοκατάλογο του Προμηθευτή. Οι τιμές των Τυποποιημένων Προϊόντων είναι εκείνες που βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της παράδοσης. Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη να πληροφορηθεί για τις τρέχουσες τιμές από τον Προμηθευτή πριν προβεί σε οποιαδήποτε παραγγελία/εντολή.

4.3 Η πληρωμή αποστέλλεται στη διεύθυνση που παρουσιάζεται στο τιμολόγιο ή, ελλείψει οποιασδήποτε σχετικής συμφωνίας, στην επίσημη έδρα του Προμηθευτή. Οποιαδήποτε πληρωμή πραγματοποιείται μετά από την ημερομηνία οφειλής, σύμφωνα με αυτούς τους γενικούς όρους, ή μετά από την συμφωνηθείσα ημερομηνία που αναφέρεται στο τιμολόγιο, αν αυτή είναι μεταγενέστερη, θα υπόκειται στις δαπάνες υπερημερίας που ανέρχονται σε τρεις(3) φορές το νόμιμο επιτόκιο που ορίζεται από το νόμο. Οι δαπάνες υπερημερίας υπολογίζονται ανά ημέρα από την αρχική ημερομηνία οφειλής.

4.4 Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα επίσης να ζητήσει εγγυήσεις ή/και την άμεση πληρωμή οφειλών του παρελθόντος -οφειλόμενα τιμολόγια- ή/και να αναστείλει ή να ακυρώσει οποιεσδήποτε εκκρεμείς εντολές ή παραδόσεις χωρίς επιφύλαξη ως προς τις οποιεσδήποτε προκύπτουσες επ' αυτού ζημίες.

4.5 Δεν χορηγείται καμία έκπτωση λόγω πρόωρης αποπληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ

5.1 Εκτός αν ο Προμηθευτής αναφέρει διαφορετικά στην αποδοχή εντολής του ή, κατά περίπτωση, στο τιμολόγιό του, όλες οι πωλήσεις που καλύπτονται από αυτούς τους γενικούς όρους πραγματοποιούνται «εκ του εργοστασίου/αποθήκης» του προμηθευτή (δείτε 3.2 ανωτέρω). Επομένως, τα προϊόντα θα μεταφέρονται πάντα με κίνδυνο του πελάτη, ακόμα και όταν πρόκειται για μεταφερόμενο προπληρωμένο φορτίο.

5.2 Εάν ο Προμηθευτής αποστείλει τα προϊόντα μετά από αίτημα του Πελάτη, ο Προμηθευτής θεωρείται ότι ενεργεί για και εξ ονόματος του πελάτη αποκλειστικά και όχι ως πράκτορας μεταφορικής εταιρίας. Οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες μεταφοράς παρέχονται μόνο για λόγους πληροφόρησης και δεν αποτελούν εγγύηση. Οποιαδήποτε αύξηση στις δαπάνες μεταφοράς θα γίνει αποδεκτή από τον Πελάτη.

5.3 Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση, την ανάκτηση, την ανακύκλωση ή την καταστροφή της συσκευασίας των προϊόντων σύμφωνα με όλους τους νόμους και τους σχετικούς κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

6.1 Εκτός αν ο Προμηθευτής αναφέρει διαφορετικά στην αποδοχή εντολής του ή, κατά περίπτωση, στο τιμολόγιό του, όλα τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης που αναφέρονται θα λογίζονται ως εκτιμήσεις. Ο Πελάτης δεν μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε εντολή ούτε να επιβάλει επιπλέον δαπάνες για την καθυστερημένη παράδοση ούτε να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση από τον Προμηθευτή για μια καθυστερημένη παράδοση. Τηρουμένων των κανόνων της λογικής και της καλής πίστης, ο Προμηθευτής θα καταβάλει προσπάθεια ώστε να συμμορφωθεί με τη συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης. 

6.2 Αν η εντολή απαιτεί διάφορες παραδόσεις, κάθε παράδοση θα λογίζεται ως ξεχωριστή σύμβαση. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση μιας αποστολής δεν αποτελεί λόγο για την ακύρωση των επόμενων αποστολών.

6.3 Ο Πελάτης δεσμεύεται για την παραλαβή των ειδών μιας παραγγελίας/εντολής κατά τις ημερομηνίες που δηλώνονται στο έγγραφο αποδοχής εντολής ή, κατά περίπτωση, στο τιμολόγιο ή στην ανακοίνωση που εκδίδονται από τον Προμηθευτή. Εάν ο Πελάτης αποτύχει να πραγματοποιήσει την ως άνω παραλαβή μιας παραγγελίας/ εντολής, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να διαθέσει τα προϊόντα κατά το δοκούν, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε ζημίες στον Πελάτη.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

7.1 Ο Πελάτης δικαιούται να επιστρέψει τα προϊόντα που θεωρεί μη-συμμορφούμενα μόνο μετά από σχετική γραπτή συγκατάθεση του Προμηθευτή. Επιπλέον, ο Προμηθευτής θα δεχθεί την επιστροφή των μη-συμμορφούμενων προϊόντων μόνο εφόσον ικανοποιούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:

7.2 Μη λαμβανομένων υπόψη των μέτρων που ο Πελάτης οφείλει να λάβει προς τον ανάδοχο μεταφορών, οποιαδήποτε αξίωση για τις ορατές ατέλειες ή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων που παραδίδονται με τη παραγγελία/εντολή του Πελάτη ή με τα παραστατικά αποστολής, πρέπει να υποβληθεί στον Προμηθευτή εγγράφως μέσα σε 8 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης. Οι παραδόσεις υπόκεινται στις ανοχές/διαφοροποιήσεις που αποτελούν κοινή πρακτική σε τέτοια θέματα, όσον αφορά στις ποσότητες (στο εύρος +/- 10%), στις διαστάσεις, στα χρώματα, στα πάχη και σε άλλα χαρακτηριστικά της ποιότητας των προϊόντων. Με την πάροδο της προαναφερθείσας περιόδου των 8 ημερών (δείτε 4.4 ανωτέρω), θεωρείται ότι ο Πελάτης έχει αποδεχθεί τα προϊόντα χωρίς επιφύλαξη.

7.3 το κάθε επιστρεφόμενο προϊόν συνοδεύεται από μια γραπτή εξήγηση των ακριβών λόγων για την απόρριψη του προϊόντος από τον Πελάτη

7.4 τα προϊόντα επιστρέφονται στην πλήρη αρχική συσκευασία τους, η οποία πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση

7.5 ο Πελάτης δεν έχει τροποποιήσει ή να έχει αλλάξει τα προϊόντα κατά οποιονδήποτε τρόπο.

7.6 Η επιστροφή των προϊόντων από τον πελάτη στον προμηθευτή γίνεται με χρέωση του πελάτη.

7.7 Το επιστρεφόμενο προϊόν που αναγνωρίζεται από τον Προμηθευτή ως μη- συμμορφούμενο είτε θα αντικατασταθεί είτε θα επισκευαστεί κατά την κρίση του προμηθευτή ή ο προμηθευτής θα εκδώσει ένα πιστωτικό σημείωμα για αυτό σύμφωνα με τους όρους της 8.7 κατωτέρω.

7.8 Οι διατάξεις αυτής της ενότητας δεν ισχύουν για προϊόντα που έχουν αποτελέσει το αντικείμενο μιας κοινής διαδικασίας αποδοχής στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 8

ΤΑ ΠΡΟΙΌΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1 Τα προϊόντα του Προμηθευτή κατασκευάζονται με μεγάλη προσοχή, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες μεθόδους κατά την εποχή που κατασκευάζονται. Υπόκεινται εντούτοις σε διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από απρόβλεπτες αιτίες, όπως αυτές καθορίζονται στην § 8.4, σε διαφοροποιήσεις των πρώτων υλών, καθώς επίσης και σε διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από τη χρήση τους από τον Πελάτη. Ο Πελάτης θεωρείται ότι γνωρίζει αυτές τις διαφοροποιήσεις.

8.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Ο Προμηθευτής δεσμεύεται μόνο να παρέχει τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στις τεχνικές επισημάνσεις του (Προμηθευτή), οι οποίες υπόκεινται στις όποιες ανοχές/διαφοροποιήσεις γίνονται συνήθως αποδεκτές σε τέτοια θέματα (βλ. § 7.1 παραπάνω). Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές των τυποποιημένων προϊόντων από καιρό σε καιρό, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση προς τον Πελάτη. Αποτελεί ευθύνη του Πελάτη να ρωτά τον Προμηθευτή για οποιεσδήποτε πιθανές αλλαγές στα τυποποιημένα προϊόντα πριν από τη θέση παραγγελίας.

8.3 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Ο Προμηθευτής δεσμεύεται μόνο να παρέχει τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που έγιναν αποδεκτές από τον ίδιο (προμηθευτή), σύμφωνα με τα σχέδια που παρέχονται από τον Πελάτη, οι οποίες υπόκεινται στις ανοχές/διαφοροποιήσεις που γίνονται αποδεκτές συνήθως σε τέτοια θέματα (βλ. § 7.1 παραπάνω) ή που υπόκεινται στις ανοχές/διαφοροποιήσεις που υποδεικνύονται στις προδιαγραφές. Επιπλέον, τα σχέδια που περιλαμβάνονται στις προσφορές του Προμηθευτή είναι προκαταρκτικά σχέδια που υποβάλλονται για έγκριση από τον Πελάτη. Τέτοια προκαταρκτικά σχέδια δεν δεσμεύουν τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής αποκηρύσσει οποιαδήποτε ευθύνη που πηγάζει από προκαταρκτικά σχέδια. Οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια, προφορικές ή γραπτές απόψεις και σχέδια οποιουδήποτε είδους που παρέχονται μετά από αίτημα του Πελάτη, παρέχονται ή εκτελούνται με ευθύνη και κίνδυνο του Πελάτη, και ο Προμηθευτής αποποιείται οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης του.

8.4 Οποιεσδήποτε τυχαίες διαφοροποιήσεις που δεν σχετίζονται με τους όρους κατασκευής των προϊόντων και που επηρεάζουν τη σύνθεση, τη συμπεριφορά, την απόδοση ή τις ιδιότητες των προϊόντων θεωρούνται ως απρόβλεπτη αιτία. Ως εκ τούτου, ο Προμηθευτής αποκηρύσσει με το παρόν έγγραφο οποιαδήποτε σχετική ευθύνη του. Κατά κανόνα, ο Προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για οποιουσδήποτε κινδύνους που επηρεάζουν τα συστατικά των προϊόντων, οι οποίοι είναι πέρα από τον έλεγχο του Προμηθευτή.

8.5 Oι προδιαγραφές και οι αποδόσεις που παρουσιάζονται στους καταλόγους και στις τεχνικές επισημάνσεις του Προμηθευτή ισχύουν μόνο για κανονική χρήση των προϊόντων, όσον αφορά στην εφαρμογή, στην εγκατάσταση και στη λειτουργία τους, οι οποίες πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα κατάλληλα επαγγελματικά πρότυπα και πρακτικές. Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εξασφάλιση ότι τα «τυποποιημένα προϊόντα» και τα «ειδικά προϊόντα» χρησιμοποιούνται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

8.6 Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εξασφάλιση ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τους νόμους ή κανονισμούς για τη δεδομένη χρήση για την οποία προορίζονται.

ΕΓΓΥΗΣΗ

8.7 Αντικείμενο: Η εγγύηση που παρέχει ο Προμηθευτής για τα προϊόντα καλύπτει κατασκευαστικές ατέλειες. Σύμφωνα με την εγγύηση, οι υποχρεώσεις του Προμηθευτή περιορίζονται στην επισκευή ή στη δωρεάν αντικατάσταση –κατά την αποκλειστική κρίση του προμηθευτή- όποιων προϊόντων ή υπηρεσιών βρεθούν να είναι ελαττωματικά, αποκλειόμενης οποιαδήποτε άλλης αποζημίωσης. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις, ελαττώματα ή ατέλειες των προϊόντων πρέπει να δηλωθούν εγγράφως με συστημένη επιστολή από τον Πελάτη στον Προμηθευτή εντός 8 ημερών από την παραλαβή τους.

8.8 Διάρκεια: Η εγγύηση που παρέχεται από τον Προμηθευτή στον Πελάτη σύμφωνα με την § 8.7 περιορίζεται στα ακόλουθα χρονικά περιθώρια:

  • Η διάρκεια της εγγύησης θα είναι αυτή που προβλέπεται στον αντίστοιχο κατάλογο ή στην αντίστοιχη τεχνική επισήμανση.
  • Ελλείψει οποιωνδήποτε συγκεκριμένων προβλέψεων σε κατάλογο ή τεχνική επισήμανση, ο Προμηθευτής θα δεσμεύεται μόνο από την εγγύηση που ισχύει υπό τους όρους της 6.1, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε ατέλειες.
  • Σε καμία περίπτωση πέραν των 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και ανεξαρτήτως αν έχει χρησιμοποιηθεί ή όχι.

Μετά τη λήξη των προαναφερθέντων όρων εγγύησης, ο Προμηθευτής δεν θα είναι πλέον υπεύθυνος για οποιαδήποτε ατέλεια κατασκευής.

8.9 Εξαιρέσεις από την εγγύηση: Οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται στα προϊόντα, στην ιδιοκτησία ή στα πρόσωπα εξαιρείται από την εγγύηση αν οφείλεται στην κανονική φθορά λόγω χρήσης των προϊόντων ή σε μια αιτία που είναι πέρα από τον έλεγχο του Προμηθευτή, όπως εντελώς ενδεικτικά ζημία που προκαλείται από τον Πελάτη, ακατάλληλη αποθήκευση, λανθασμένη εγκατάσταση, ελλιπής συντήρηση, χρήση μη σύμφωνη με τις προδιαγραφές κάθε προϊόντος όπως αυτές καθορίζονται στις ετικέτες, στις οδηγίες χρήσης, στις επισημάνσεις, στις προδιαγραφές, κλπ.

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

9.1 Τυποποιημένα Προϊόντα: Οποιαδήποτε μοντέλα, σχέδια, υπολογισμοί, πρωτότυπα, χειρόγραφα σχέδια και άλλα έγγραφα που συντάσσονται από τον Προμηθευτή παραμένουν ιδιοκτησία του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής διατηρεί την πλήρη ιδιοκτησία αυτών των εγγράφων και των προκυπτόντων δικαιωμάτων, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να δημοσιοποιηθούν, να αναπαραχθούν ή να εκτελεσθούν από τον πελάτη ή από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση.

9.2 Ειδικά Προϊόντα: Ο Πελάτης διατηρεί την ιδιοκτησία οποιωνδήποτε σχεδίων, μοντέλων ή τεχνικών πληροφοριών παρέχονται στον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής διατηρεί την ιδιοκτησία της σύνθεσης και των διαδικασιών που εφαρμόζονται στα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων, καθώς επίσης και σε οτιδήποτε πέρα από τα σχέδια, δεδομένου ότι αποτελούν μέρος της τεχνογνωσίας του προμηθευτή.

9.3 Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να τιμολογήσει τον Πελάτη για το κόστος οποιωνδήποτε εργαλείων παραγωγής, διαμόρφωσης και φινιρίσματος που κατασκευάζονται με σκοπό την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας/ εντολής για Ειδικά Προϊόντα. Εντούτοις, ο Προμηθευτής διατηρεί την ιδιοκτησία αυτών των εργαλείων. Τα εργαλεία που παράγονται για τη μορφοποίηση προϊόντων θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του πελάτη μετά την πλήρη πληρωμή της τιμής τους και υπό τον όρο ότι υπόκεινται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

10.1 Ο Προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη που προκύπτει ως αποτέλεσμα καθυστερημένων παραδόσεων ή συνολικής ή μερικής αποτυχίας εκπλήρωσης οποιασδήποτε παραγγελίας/εντολής εξ αιτίας γεγονότων που είναι πέρα από τον έλεγχό του, όπως η αναγκαστική διακοπή του συνόλου ή μέρους των μέσων παραγωγής, των καθολικών ή μερικών απεργιών, συμπεριλαμβανομένων των απεργιών που επηρεάζουν τον Προμηθευτή ή τους προμηθευτές του, τις ανταπεργίες, τους πολέμους, την πυρκαγιά, τις διακοπές ή τις αναστολές των μέσων μεταφοράς, προβλήματα ανεφοδιασμού (όπως προβλήματα στην πρόσβαση στις πρώτες ύλες), και γενικά οποιαδήποτε γεγονότα θεωρούνται ως  «ανωτέρα βία» από τη νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

10.2 Ο Προμηθευτής απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης με τον Πελάτη που δεν έχει εκτελεσθεί ακόμα κατά την ημερομηνία κατά την οποία προκύπτει ένα γεγονός «ανωτέρας βίας». Ο Προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για την πληρωμή οποιασδήποτε αποζημίωσης, ζημιών ή δαπανών σχετικά με μια τέτοια κατάσταση ή σχετικά με τη συνολική ή μερική αποτυχία του να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της σύμβασης, ως συνέπεια ενός γεγονότος «ανωτέρας βίας».

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ

11.1 Αυτοί οι γενικοί όροι , καθώς επίσης και οποιεσδήποτε συμβάσεις μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη υπό αυτούς τους γενικούς όρους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

11.2 Αν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του Πελάτη και του Προμηθευτή, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Αν κάποια διαφωνία αποκτήσει διεθνή διάσταση, λόγω της τοποθεσίας όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ο Προμηθευτής -εάν είναι ο ενάγων- έχει το δικαίωμα να φέρει τη διαφωνία είτε ενώπιον των προαναφερθέντων δικαστηρίων, είτε ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων στην επίσημη έδρα του Πελάτη, είτε στην τοποθεσία εκτέλεσης της εντολής.

ΑΡΘΡΟ 12

ΡΗΤΡΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

12.1 Ο Προμηθευτής παρακρατεί βάσει του παρόντος την κυριότητα των προϊόντων που παραδίδονται στον πελάτη μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του τιμήματος, συμπεριλαμβανομένων του κύριου ποσού και οποιουδήποτε συμπληρωματικού ποσού, φόρων και τόκων (εφεξής «Τιμή»). Ο Πελάτης ευθύνεται για τη διαφύλαξη έναντι των κινδύνων απώλειας ή ζημίας των προϊόντων, για τα οποία ισχύει η εν λόγω ρήτρα παρακράτησης κυριότητας, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε ζημία από την παράδοση στον Πελάτη, σύμφωνα με τους παραπάνω γενικούς όρους. Ο Πελάτης επομένως αναλαμβάνει τα εξής: μέχρι την πλήρη αποπληρωμή της Τιμής δεν θα δεσμεύσει τα προϊόντα ή δεν θα τα χρησιμοποιήσει ως ασφάλεια με κάποιον άλλον τρόπο. Ο Πελάτης υποχρεούται να διατηρεί τα προϊόντα συνεχώς αναγνωρίσιμα, ως ιδιοκτησία του Προμηθευτή και να εκδώσει τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια σε αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία για να καλύψει όλους τους κινδύνους που επηρεάζουν τα προϊόντα έως ότου αποπληρωθεί πλήρως η Τιμή. Εάν ο Πελάτης μεταπωλήσει οποιαδήποτε προϊόντα καλύπτονται από αυτήν τη ρήτρα παρακράτησης κυριότητας, οποιαδήποτε εισπρακτέα αξία από την πώληση των προϊόντων από τον Πελάτη εκχωρείται αυτόματα στον Προμηθευτή. Η εκχώρηση θεωρείται δεσμευτική για τον αγοραστή των προϊόντων από την ημερομηνία κατά την οποία ο Προμηθευτής θα ειδοποιήσει σχετικά τον αγοραστή. Εάν ο Προμηθευτής απαιτήσει τα προϊόντα, μπορεί να συντάξει έναν κατάλογο ή/και να απαιτήσει οποιαδήποτε προϊόντα που ο Πελάτης κατέχει και που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Όλα τα προϊόντα που διατηρούνται στο απόθεμα του Πελάτη θεωρούνται ότι αντιστοιχούν στο οφειλόμενο απλήρωτο ποσό προς τον Προμηθευτή. Ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με οποιεσδήποτε νομικές και δικαστικές δαπάνες προκύψουν σε σχέση με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

13.1 Ο Πελάτης αναλαμβάνει να ενημερώνει τους εργαζομένους του ότι τα προσωπικά τους δεδομένα θα συλλεχθούν και τύχουν επεξεργασίας από τον Προμηθευτή υπό τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Τα προσωπικά δεδομένα αυτών των εργαζομένων θα χρησιμοποιηθούν από τον Προμηθευτή για σκοπούς διαχείρισης παραγγελιών, παρακολούθησης των σχέσεων των πελατών/υποψηφίων πελατών και διαχείρισης των πωλήσεων , των υπηρεσιών και των προωθητικών ενεργειών. Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτή την επεξεργασία είναι κυρίως το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών των ατόμων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν καθ’όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και θα αρχειοθετηθούν σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

13.2 Μόνο οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του Προμηθευτή, θα έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα δύνανται να μεταβιβαστούν σε τρίτα μέρη μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό της παροχής των υπηρεσιών που προβλέπονται στη Σύμβαση. Σύμφωνα με την εφαρμοστέο νομοθεσία, οι εργαζόμενοι του Πελάτη έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, να τα διορθώσουν ή να ζητήσουν τη διαγραφή τους και να εναντιωθούν στην επεξεργασία αυτών για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική τους κατάσταση ή να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας. Μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους απευθύνοντας το αίτημά τους με mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Κατά περίπτωση, οι εργαζόμενοι του Πελάτη, έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία σχετικά με τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων επικοινωνώντας με την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 14

 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

14.1 Όλες οι πληροφορίες, σημαντικές ή μη, που ο Προμηθευτής παρέχει στον Πελάτη είναι αυστηρά προσωπικές και εμπιστευτικές. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες περιλαμβάνουν πληροφορίες που σχετίζονται με τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες, τους προμηθευτές, πελάτες, μεθόδους, τεχνικές πληροφορίες, εφευρέσεις, προϊόντα, εμπορικές πληροφορίες, εμπορικά και/ή βιομηχανικά απόρρητα και περιλαμβάνουν τύπους και τεχνικά σχέδια για τα Προϊόντα και τις διαδικασίες παραγωγής, χαρακτηριστικά, διαδικασίες, εμπορικά μυστικά, ευρεσιτεχνίες, εφευρέσεις, ανακαλύψεις, τεχνογνωσία και δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως επίσης και πληροφορίες της εταιρείας και της επιχείρησης της του Πελάτη και οποιασδήποτε άλλης εταιρείας εντός του ομίλου της (εφεξής «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ως ανωτέρω περιλαμβάνουν επίσης τα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά καθορίζονται από τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων

14.2 Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει δημόσια ή να χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Προμηθευτή με κάθε τρόπο χωρίς την συγκατάθεση του Προμηθευτή και πρέπει να επιστρέψει όλες τις πληροφορίες και τα μέσα που περιέχουν τέτοια δεδομένα στον Προμηθευτή και να καταστρέψει αμέσως σε πρώτη ζήτηση του τελευταίου οποιαδήποτε αντίγραφα αυτών. Η διάρκεια της εν λόγω υποχρέωσης εμπιστευτικότητας είναι απεριόριστη.

14.3 Ο Πελάτης πρέπει να λαμβάνει οποιαδήποτε και όλα τα απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις προς αποφυγήν αποκαλύψεως πληροφοριών που παρέχονται από τον Προμηθευτή σε τρίτο μέρος που υποδείχθηκε από τον Πελάτη και ο Πελάτης θα επιβάλλει την υποχρέωση εμπιστευτικότητας στο προσωπικό του και σε εμπλεκόμενα τρίτα μέρη. Οποιαδήποτε παράβαση των όρων αυτού του άρθρου από συνδεδεμένη εταιρεία, την διοίκηση ή το προσωπικό του Πελάτη θα θεωρηθεί σαν παράβαση όρου ή απαγόρευσης από τον ίδιο τον Πελάτη.

14.4 Οι περιορισμοί σχετικά με τη χρήση και την αποκάλυψη των πληροφοριών που παρέχονται από τον Προμηθευτή δεν έχουν εφαρμογή σε πληροφορίες σχετικά με τις οποίες ο Πελάτης μπορεί να αποδείξει ότι: (α) είναι δημοσίως γνωστές κατά το χρόνο της αποκάλυψής τους, (β) πρέπει να παρασχεθούν ως απόρροια νομικής υποχρέωσης ή δικαστικής απόφασης που έχει καταστεί τελεσίδικη.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΑΦΟΡΑ

15.1 Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών κριθεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε συμπεριληφθεί σ’ αυτούς.

15.2 Τυχόν παράλειψη του Προμηθευτή να ασκήσει οποιαδήποτε δικαιώματά του δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως τροποποίηση του παρόντος ή ως παραίτησή του από τα εν λόγω δικαιώματα.

15.3 Ο Προμηθευτής δύναται να τροποποιήσει τους Γενικούς όρους και Προϋποθέσεις. Ο Πελάτης θα θεωρηθεί ότι έχει αποδεχθεί κάθε τροποποίηση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων αν δεν καταθέσει έγγραφη ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των τροποποιήσεων από τον Προμηθευτή.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Banner Εικόνα: Banner Εικόνα